شاید از خود بپرسید آیا پیدا کردن یک روانشناس خوب در تهران شدنی است یا نه .

پرسش به جایی است واصلا تمام حرف این، این است که روانشناس خوب در تهران، در مثل مانند گوگرد احمر است. با این حال، معتقدیم که به جستجویش می ارزد. بسیاربهتر است که روانشناس خوبی را پیدا کنید، ولو اینکه محل کارش با محل کار یا زندگی شما فاصله زیادی داشته باشد یا هزینه ای بیشتری مطالبه می کند. بهتر است دو هفته یک بار پیش کسی بروید که واقعا برای شما مناسب باشد تا اینکه به دفعات بیشتر، نزد کسی بروید که شاید سهل الوصول تر است، اما کمکی به شما نمی کند. من حتی از این هم جلو تر می روم . روانشناس نداشتن از مراجع به کسی که به شما کمک نمی کند، بهتر است. در حالت اول، اقلا می دانید که هیچ کس را ندارید و به چیزی تظاهر نمی کنید. در حالت دوم، خطر آن وجود دارد که به خود فریبی دچار شوید.

وظیفه یک روانشناس خوب در تهران این است که به شما کمک کند تا محیط درونی خود را تغییر دهید.

ودرچنبر فهرست کردن یک به یک مصائب وغصه های محیط بیرونی فرو نیفتید. نباید فریب بخورید ونقش قربانی شرایط یا قربانی جامعه را بپذیرید. هیچ چیز مخرب تر از این نیست، زیرا پذیرش این مسئله اثبات می کند که شرایط خارج از کنترل شماست .اگر چیزی در شما هست که به دردسرتان می اندازد، پس می توان امیدوار بود، چون می توانید در خصوص آن کاری بکنید. در ابتدای فصل سه از زنی گفتم که در ده سالگی تیرباران شدن والدینش را به چشم خود دید. حواستان باشد که یک روانشناس خوب در تهران برای شما منادی امید باشد، نه منادی غم.

تصریح می کنم که منظورم این نیست که وقایع هولناکی بر شما نگذ شته اند .اینطور نیست که داستان شما دروغ باشد، اما حالا کاری هست که باید انجام گیرد.وقتی زمین لرزه بزرگی رخ می دهد وهزاران نفر جان خود را از دست می دهند، فاجعه ای انکار نا پذ یری به بارآمده است. آنچه پس از چنین اتفاقی می خواهی کارگرانی است که شروع به بازسازی شهر نابود شده کنند.

کار یک روانشناس خوب در تهران نیز همین است.

حالا لازم است که صدمه های روانشناختی ناشی از وقایع بی حساب و توجیه ناپذ یری که بر سرتان آمده ترمیم شود. شما نیز باید خود را تغییر دهید. یک روانشناس خوب به شما کمک می کند از پس این کار برآیید. او به شما کمک می کند تا خانه خود را بازسازی کنید. اگر می گویید شوهرتان آدمی بی سروپاست. آنگاه درمانگری می خواهید که از خود بپرسد چرا با چنین شخصی ازدواج کرده اید. شوهرتان هر قدر هم نفرت انگیز باشد؛ شما نیزقطعا نقشی در بدست آوردن چنین شوهری داشته اید.

اگر درمانگر شما را به بررسی این موضوع وا ندارد؛ خود را با مردی به همان بدی یا حتی بدتر از شوهرتان خواهید یافت. بنابراین اگر روانشناس؛ مثل یک دوست پا به پای شما عجزولابه کند، باید باروبنه خود را جمع کنید ویک روانشناس خوب در تهران ی بیابید که واقعا شما را ازاین وضع بیرون آورد.

بسیاری از افراد خود تنبیه گرند وبه واسطه ازدواج با همسری سوء استفاده کننده؛ خود را تنبیه می کنند. شاید دلایل چنین کاری عجیب ورازآلود باشند؛ اما لازم است این دلایل فهمیده شوند. معمولا احساس گناه قابل توجهی دردل فرد مد فون شده ودرمان وقتی حاصل می شود که این احساس به سطح امده وتغییر کند. شما به روانشناس ی نیاز دارید که این نیاز به تنبیه را در شما ریشه کن کند. اگر ان نیاز فهمیده واین هدف محقق شود؛ آنگاه بخت آن را خواهید داشت که دفعه بعد، اوضاع به نحو بهتری پیش برود.

یک روانشناس خوب در تهران می داند که محیط بر شما تأثیر می گذارد و شما هم بر محیطتان تأثیرمی گذارید.

درمانگر بد فکر می کند این مسیر یک طرفه است. در حالی که مسیرمورد بحث دوطرفه است. اگر درمانگر فکر کند همه چیز ((تقصیر)) شماست، نمی تواند به شما کمک کند؛ اگر فکر کند همه چیز((تقصیر)) دیگران است هم نمی تواند به شما کمک کند. برای مثال؛ بیماری به روانشناسش گفت وقتی با معشوقش مشغول معاشقه بوده، صاحب خانه ناگهان وارد شده وبه او گفته که نمی تواند مردی را به خانه راه دهد. بیمار بلند می شود، چاقویی بر می دارد وصاحب خانه را زخمی می کند. تردیدی نیست که رفتار صاحب خانه نا پخته واز سر بی نزاکتی بوده است، اما واکنش بیمارتکانشی است. زندگی بیمار مثنوی هفتاد منی از کارهای این چنینی بود وخودش نیز همیشه به دردسر میفتاد. روانشناسش تنها با شوربختی او همدردی کرد وهرگز نفهمید چرا اوتا این حد تکانشی بود وآیا می تواند کاری بکند تا او قدری با ملاحظه تر شود یا نه.

درمانگر دیگری بیمارش را سرزنش می کرد که چرا نسبت به کودک خود رفتاری سهل انگارانه دارد. بیمار احساس نا امیدی و بیهودگی می کرد و می پنداشت که هیچ چیزدرچنته ندارد تا بتواند این وضع راتغییر دهد. پس خود را ملامت می کرد وهرچه بیشترخود را ملامت می کرد، کودکش بیشتر مورد بی توجهی واقع می شد. اما یک دکتر روانشناس خوب در تهران، در عوض به شما کمک می کند تا بر احساسات درونی خود متمرکز شوید.

وقتی کودکی مورد تجاوز قرار گرفته یا به قتل رسیده چطور؟ غم ودرد والدین چگونه ترمیم می شود؟ آیا اصلا کاری از حتی از دست بهترین روانشناس تهران بر می آید؟ ایده اصلی این است: هر چه فاجعه وخیم تر باشد، کار بیشتری لازم می شود. درمانگر خود را در مواجهه با فجایع روح انسانی می بیند، درست مثل پزشکی که در مقابل قربانی یک سانحه رانندگی بسیار شدید قرار گرفته است. پزشک هرگز نمی گوید، ((هیچ کاری نمی شود کرد))، اگر بیمار زنده است. او هر چه در توان دارد می کند تا جان بیمار را نجات دهد. در مورد فجایع روح انسانی نیز، همین مساله صدق می کند.