تولیدات انجمن اسب

اسب عرب خالص ایرانی وارث

انجمن اسب ایران از گذشته تا امروز تعدادی اسب شاخص در نژادهای اسب ترکمن, اسب عرب, اسبچه کاسپین و اسب کرد تولیدات داشته که در نسلهای بعد مورد استفاده تولید و ورزش قرار گرفته اند. این تولیدات با توجه به فرم بدنی (کانفورمیشن) و شجره از بهترینهای نژاد خود با توجه به صفات غالب خط خونی تولید شده اند.

زیر تعدادی از این تولیدات را مشاهده میکنیم

09124608266