اسب سیلمی عرب زد تی مروتین ZT MARWTEYN

اسب سیلمی عرب زد تی مروتین ZT MARWTEYN
پدر : MARWAN AL SHAQAB
مادر : ZT LUDJTEYNA

شجره بسیار قوی از دو طرف به سیلمی رومیناجاعلی  میرسد

 

09124608266