اسب سیلمی عرب غزل الشقب Gazal Al Shaqab

اسب سیلمی عرب غزل الشقب Gazal Al Shaqab

غزل الشقب اسب سیلمی عرب بسیار تأثیرگذار است که به طور گسترده به عنوان یکی از مهم ترین پدران نژاد اسب عربی شناخته می شود. غزال الشقاب که در سال 1995 متولد شد، میراث ماندگاری را از طریق زیبایی استثنایی، نوع و کمک های ژنتیکی خود به این نژاد به جا گذاشته است.

شجره نامه غزال الشقب دودمان اسب های برجسته عرب را به نمایش می گذارد. در اینجا یک نسخه ساده از شجره نامه او آمده است:

پدر : آنازا الفرید

پدر بزرگ: رومینجا علی
مادر بزرگ: بینت دینا
مادر: کاجورا

پدر بزرگ: کابور
مادر بزرگ: کاوالکادا
غزال الشقب بهترین صفات را از اجداد خود به ارث برده است، و پدرش، آنازا الفرید، و دام، کاجورا، هر دو دارای دودمان قابل توجهی با اسب های تأثیرگذار هستند.

غزال الشقب خود به موفقیت های فوق العاده ای در رینگ نمایش دست یافت و در نمایش اسب های عرب در سراسر جهان به قهرمانی و تحسین رسید. او به خاطر سر ظریف، چشمان رسا، بدن قوی و حرکت چشمگیرش مورد تحسین قرار گرفت. غزال الشقب به طور مداوم ویژگی های استثنایی خود را به فرزندانش منتقل می کرد و او را به پدری بسیار مورد توجه تبدیل می کرد.

به عنوان یک پدر، غزال الشقب تأثیر عمیقی بر نژاد اسب عرب داشته است. فرزندان او در رشته های مختلف از جمله زیبایی، پرفورمنس و تولید به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند. آنها زیبایی، تیپ و حضور کاریزماتیک او، کسب مقام های قهرمانی و افتخارات برتر در نمایشگاه های معتبر جهانی را به ارث برده اند.

نفوذ غزال الشقب به عنوان پدر و مادر در حضور گسترده او در شجره بسیاری از اسب های موفق عرب امروزی منعکس شده است. کمک های ژنتیکی او به شکل قابل توجهی این نژاد را شکل داده است و میراث او همچنان مورد تجلیل و قدردانی قرار می گیرد.

09124608266