اسب سیلمی عرب پویا بقایی

اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی های عرب ایران بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب

اسب سیلمی عرب پویا بقایی

مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب اصیل ایرانی 09124608266

سیلمی عرب پویا بقایی متولد 1374
پدر : سیلمی عرب وحید (کره سیلمی عرب انسیاتور و مادیان عرب حجله)

مادر :  جادو (ارس و ایجن رزان)
تیره عبیان شراک – سیلمی پویا دارای دو همخونی از سیلمی عرب ایجن رز است

از سیملهای عرب تولید ایران که در زمینه تولیدات مناسب برای شو سواره موفق بوده است.

سیلمی پویا از تولیدات فدراسیون سوارکاری میباشد و برادر سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1 قهرمان کورس میباشد.

09124608266