اسب

انجمن سلطنتی اسب ایران

لوگو انجمن سلطنتی اسب ایران

انجمن سلطنتی اسب ایران

انجمن سلطنتی اسب در سال ۱۳۵۱ شمسی با الگوگیری از صنعت اسب در انگلستان، باهدف حفظ و تکثیر نژادهای گوناگون اسب ایرانی شامل اسب عرب, اسب ترکمن , اسبچه کاسپین , اسب کرد و برگزاری مسابقات اسب‌دوانی، تأسیس شد. ریاست این انجمن تا سال ۱۳۵۷ بر عهدهٔ کامبیز آتابای بود. در سال ۱۳۵۸ این انجمن منحل و پیست‌های اسب‌دوانیِ آن در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفت و اختیارات آن به ادارهٔ سوارکاری داده شد.

قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد

ماده واحده – از اول سال 2536 درآمدهای انجمن سلطنتی اسب و سود سهام یا سود سهم الشرکه حاصل از مشارکت انجمن مزبور در شرکتهای دیگر از پرداخت
مالیات بر درآمد معاف می باشد و آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکتهای اخیرالذکر که به عنوان سود سهام یا سود سهم الشرکه به انجمن سلطنتی اسب
پرداخت یا تخصیص داده می شود از مالیات بر درآمد موضوع بند ت اصلاحی ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم نیز معاف خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهار شنبه 3/3/2537، در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد
و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

واگذاري مساحت بيست هكتار از اراضي ملي شده كرمان مجاناً به انجمن سلطنتي اسب
مصوب 1355,08,10

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10 /8 /2535 بنا به درخواست شماره 9 /11 /ب 10477 /اسب – 18 /11 /2534 انجمن سلطنتي اسب و پيشنهاد شماره 25 /100 /19047 مورخ 10 /7 /2535 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و به استناد ماده 37 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تصويب نمودند مساحت بيست هكتار از اراضي ملي شده كرمان طبق نقشه پيوست پيشنهاد واقع در شهرستان كرمان مجاناً به انجمن سلطنتي اسب واگذار شود.
انجمن مذكور نمي تواند زمين مورد واگذاري را بغير اجاره يا انتقال دهد و براي تبديل آن بايد اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را تحصيل كند و در صورتي كه زمين مذكور در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد عينا به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مسترد مي گرددضمناً انجمن مذكور بايد ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي را رعايت نمايد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *