بهترین سیلمی های ترکمن ایران

سیلمی آخال تکه آراد 2سالگی

لیست بهترین سیلمی های ترکمن ایران

شجره سیلمی های ترکمن اخال تکه ایران , سیلمی های آخال تکه وارداتی و سیلمی های ترکمن یموت ایران از قدیم

سیلمی ترکمن آخال تکه آراد

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کشش

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد جهت کشش 09124608266

پدر :سیلمی اخال تکه آریا و مادر : باران
سیلمی ترکمن آخال تکه آريا
پدر : سیلمی ترکمن آخال تکه وارداتی توسن  و مادر : مادیان زیبا
سیلمی ترکمن آخال تکه توسن (با نام اصلی سوپی)
پدر : سیلمی ترکمن آخال تکه روسیه   و مادر : مادیان زیبا

 

سیلمی ترکمن آخال تکه آراج

اسب سیلمی آخال تکه آراج (1)

اسب سیلمی آخال تکه آراج جهت کشش 09124608266

پدر : طلاقوش و مادر : شمشاد5 از یادبایرام

سیلمی ترکمن آخال تکه بالاخان

اسب سیلمی آخال تکه بالاخان جهت کشش مادیانهای ترکمن

اسب سیلمی آخال تکه بالاخان جهت کشش مادیانهای ترکمن 09124608266

= پدر : ارشک و مادر : شمشاد5 از یادبایرام
سیلمی ترکمن آخال تکه ارشک
= پدر : دلدل و مادر توران از اربنت
سیلمی ترکمن آخال تکه وارداتی اربنت
= پدر : انگار و مادر : تازه

سیلمی ترکمن یموت بابک خرمدین

اسب ترکمن یموت خالص

اسب ترکمن یموت خالص بابک کره کوروش. از آخرین بازمانده های اسب یموت ایران جهت کشش 09124608266

پدر : کوروش و مادر : بلدرچین
سیلمی ترکمن یموت کوروش
پدر : کوروغلی و مادر : بهارگل از گل آهو

سیلمی ترکمن یموت کوروغلی
= پدر : گل آهو و مادر : دومان

سیلمی ترکمن آخال تکه طاقان
پدر : دلدل و مادر : طلیعه قره تپه
از تولیدات خانم لوییز فیروز

سیلمی ترکمن آخال تکه یلقوش
= پدر : طلاقوش و مادر : توران (اربنت و صنم)
از تولیدات خانم لوییز فیروز

سیلمی ترکمن آخال تکه دلدل 2
= پدر : دلدل و مادر : جمال
از تولیدات خانم لوییز فیروز

سیلمی ترکمن آخال تکه طلاقوش
= پدر : دلدل و مادر : رویا (قزل یولدوز+آل برناق)
از تولیدات خانم لوییز فیروز

سیلمی ترکمن آخال تکه حیدر بابا
= پدر : سمند صحرا و مادر : گل توسن

سیلمی ترکمن آخال تکه زرین
= پدر : سمند صحرا و مادر : گل توسن

سیلمی ترکمن آخال تکه سمند صحرا
= پدر : اربنت و مادر : اولا
سیلمی ترکمن سمند از تولیدات فدراسیون سوارکاری

سیلمی ترکمن آخال تکه کيارش ترکمن
= پدر : تکه و مادر : گونل

سیلمی ترکمن آخال تکه سراب
= پدر : سیدبای و مادر : گل ارزو از اربنت

سیلمی ترکمن آخال تکه اقبال
= پدر : آمیگو و مادر : ستاره سبو

سیلمی ترکمن آخال تکه اورال غياثي
= پدر : گل آهو و مادر =گل آق بند از اربنت

سیلمی ترکمن آخال تکه روزان
= پدر : طلاقوش و مادر : گل آق بند از اربنت

سیلمی ترکمن آخال تکه آلتين باي
= پدر : لاچین خان و مادر : روشن از دلدل

سیلمی ترکمن آخال تکه توشن ۲
= پدر : لاچین خان و مادر  : روشن از دلدل

سیلمی ترکمن آخال تکه آميگو
= پدر : سیلمی ترکمن آخال تکه وارداتی شمشیر و مادر  = توران از اربنت

سیلمی ترکمن آخال تکه رها مهرپور
= پدر : طلاقوش  = باران از آرش و پرستو

سیلمی ترکمن یموت بهمن مهربان
= پدر :اترک  و مادر :مهربان از گل اهو

سیلمی ترکمن آخال تکه امپراطور دريا
= پدر : تکه و مادر = دل آهو از گل اهو

سیلمی ترکمن آخال تکه میراث اخال تکه
= پدر : لاچین قره تپه و مادر = کنتس کره توسن

سیلمی ترکمن آخال تکه شاهکار
= پدر : توشن2 و مادر = آذرشاد سیاهپوش

سیلمی ترکمن یموت یادگار آهوسعید
= پدر :گل اهو و مادر :مهربان

سیلمی ترکمن یموت سر به سر
= پدر : آهو قرق

سیلمی ترکمن آخال تکه بتو
= پدر : اربنت و مادر = صنم

سیلمی ترکمن آخال تکه جادو سنجر
= پدر : بتو و مادر = جانانه سنجر

سیلمی ترکمن آخال تکه روزگار سياهپوش
= پدر : آمیگو و مادر = یاقوت از گل اهو

سیلمی ترکمن آخال تکه لاري شاه
= پدر : طلاقوش مادر = خوبان

سیلمی ترکمن آخال تکه تکه
= پدر : آرش  مادر = گل آهو

سیلمی ترکمن آخال تکه تویلی
= پدر : طاقان و مادر = گل ماهان

سیلمی ترکمن آخال تکه آق قلی
= پدر : طلاقوش و مادر = رویا

سیلمی ترکمن آخال تکه آتیلا 13
= پدر : شتاب و مادر = دل اهو از گل اهو

سیلمی ترکمن آخال تکه آلتین بای امین
= پدر : آاتین بای و مادر = رویا امین

سیلمی ترکمن آخال تکه پیکاسو مختومقلی
= پدر : آرش یگانه و مادر = یادگار حبیب ایشان

سیلمی ترکمن آخال تکه آرادخان یاسینی
= پدر : آتیلا و مادر = دلبر5 از سیلمی سمند

سیلمی ترکمن آخال تکه درقوش دزقی
= پدر : طاقان و مادر = آق قوش از سیلمی سمند

سیلمی ترکمن آخال تکه کیمرخان
= پدر : آلارمن و مادر = سایلانار

سیلمی ترکمن آخال تکه آردین رهسپار
= پدر : ارشک و مادر = گلشاد جرگلان

سیلمی ترکمن آخال تکه دلشاد
= پدر : طلاقوش و مادر = پریچهر

سیلمی ترکمن آخال تکه گونش
= پدر : سمند و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن یموت فایتر هورس
= پدر : گل اهو و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن آخال تکه بايسان
= پدر : سمند و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن یموت بچه آهو
= پدر : طاقان و مایموت در = دل آهو

سیلمی ترکمن جرگلان
= پدر : طاقان و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن آخال تکه خانلرخان
= پدر : طاقان و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن آخال تکه خورشید سنجر
= پدر : آمیگو و مادر = دل آهو

سیلمی ترکمن آخال تکه فيروز قره تپه
= پدر : طاقان و مادر = نسیم

سیلمی ترکمن آخال تکه قزل يلدوز
= پدر : طاقان و مادر = لیدی برد

جهت مشاوره در زمینه کشش اسب و خرید سیلمی ترکمن آخال تکه و سیلمی یموت در تماس باشید 09124608266

09124608266