سیلمی عرب خالص ایرانی خالدین

سیلمی عرب خالص ایرانی خالدین

پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی انسیاتور

مادر : مادیان عرب خالص ایرانی باستان

متولد 11.10.1357 و در سال 1370 تلف شد.

تولیدات خالدین : مادیان وال لرستان ( خالدین * چیتا )با کره های خالصی همچون هماورد -خالد خان

مادیان غزال (خالدین* کهیله عروس رسول) با کره های خالصی همچون رعد بیک و زلزله بیک هر دو با سیلمی پازن لرستان مادیان

مادیان خالص ایرانی مه پاره ( خالدین * جزلان ) با کره خالص ایرانی به نام خرم با سیلمی ببرک نریان نباته ( خالدین * عتیقه )

مادیان مه سیما ( خالدین * عتیقه ) نریان موج (خالدین * غزنین) از بین تولیدات دخترهای خالدین -هماورد -خالد خان – خرم -زلزله بیک ورعد بیک خالص ایرانی هستند

مقامهای هر کدام به اختصار  :

سیلمی عرب خالص ایرانی هماورد : قهرمان زیبایی – کورس و تولید کننده کرهای زیبایی وکورسی

سیلمی عرب خالص ایرانی خالد خان : قهرمان زیبایی اصفهان و قهرمان کورس اسبهای عرب

سیلمی عرب خالص ایرانی زلزله بیک : چند دوره قهرمان جشنواره های زیبایی کشور و مسابقات کورس

سیلمی عرب خالص ایرانی رعد بیک : عنوان دار مسابقات کورس یزد

مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب کورسی 09124608266

09124608266