سیلمی عرب خالص ایرانی لژیونر

سیلمی عرب خالص ایرانی لژیونر

جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266
(شاهوار&پادیسان)💥شاهوار
کره (کهکشان&طوطیا(خواهر اسد)
🔥کهکشان کره (حداد&زیره)
🔥طوطیا کره (ملک النسمان&غمزه)
🌟ملک النسمان کره (حداد&پرستو)
🔥حداد کره (سلیم&آرزو)

09124608266