لیست اسپرم اسب های عرب سیلمی وارداتی به ایران با مجوز کشش

لیست اسپرم اسب های عرب سیلمی وارداتی به ایران با مجوز

لیست اسپرم اسب های عرب سیلمی وارداتی به ایران با مجوز از فدراسیون سوارکاری

ردیف نام اسب شماره میکروچیپ/پاسپورت نژاد
1 ABHA QATAR 981098100671455 اسب عرب
2 ALI KHAN 967000009802803 اسب عرب
3 BERWAZ AL BUSTAN 784001000018367 اسب عرب
4 DOMINIC M 858000000021739 اسب عرب
5 EMERALD J 840012000649621 اسب عرب
6 IBN FARID 900074000632937 اسب عرب
7 KANZ AL BIDAYER 250259803934423 اسب عرب
8 QR MARC 967000001424318 اسب عرب
9 SHAYAN DE MAGNIFIQUE 972270000270110 اسب عرب
10 MAGIC MAGNIFIQUE 982009106218258 اسب عرب

مالکین محترم مادیانهای تولیدی می‌بایست مالکین مادیانها قبل از تلقیح مصنوعی، باید اقدام به دریافت « مجوز تلقیح مصنوعی مادیان با اسپرم وارداتی» نمایند.

مجوز مربوطه پس از بررسی قانونی بودن واردات دُز اسپرم مورد استفاده، توسط معاونت فنی صادر می‌شود و کره تولیدی با ارائه این مجوز و برگه کشش ثبت خواهد شد.
همچنین در خصوص اسپرم‌های منجمد سیلمی‌هایی که در لیست مورد اشاره نیامده‌اند لازم است شرکت وارد‌کننده مدارک مربوطه از قبیل مجوز دامپزشکی، جهاد و فدراسیون و همچنین اظهار‌نامه گمرکی و سایر مدارک لازم را به معاونت فنی ارائه نمایند.

09124608266