معرفی اسب آخال تکه سیلمی آریا

اسب سیلمی آخال تکه ترکمن آریا کره توسن

اسب سیلمی آخال تکه آریا کره توسن

اسب سیلمی آخال تکه وارداتی انجمن سلطنتی اسب ایران و مادیان زیبا

اسب سیلمی آخال تکه ترکمن آریا کره توسن

اسب سیلمی آخال تکه ترکمن آریا کره توسن در سن 22 سالگی (عکس از آرشیو امیرحسین قاسمی)

به رنگ نیله. از موفقترین اسبهای ترکمن ایران در پرش که سالها در میادین پرش فعالیت داشته و در تولید مورد استفاده قرار گرفته است.

سیلمی آریا در مسابقات پویسانس رزومه پرش دیوار 190 سانتیمتر را داشته. و در پرش نیز تا رده 150 پارکور کرده است.

خط خونی توسن جز برترین اسبهای پرشی ایران در نژاد ترکمن است که این خصوصیت را به نسل های بعد انتقال داده است. از این سیلمی سالهای طولانی در مسابقات پرش استفاده شد و پس از اتمام ورزش در سن 20 سالگی مورد استفاده تولید که کره های موفقی در ورزش از ان به جا مانده است.

بهترین کره سیلمی آریا بنام آراد از مادیان باران در حال حاضر در مسابقات و تولید و اصلاح نژاد مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت مشاوره در زمینه تولید و خرید اسبهای ترکمن آخال تکه و یموت در تماس باشید 09124608266

09124608266