معرفی اسب آخال تکه وارداتی اربنت

اسب-آخال-تکه-وارداتی-اربنت

اسب آخال تکه وارداتی اربنت

به نام اصلی تریبات (آنگار و تازه) از اسبهای آخال تکه وارداتی انجمن سلطنتی اسب ایران میباشد. این اسب پس از ایران به نام اربنت تغییر نام داده است. رنگ این اسب اخال تکه گوزنی (buckskin) یا سمند یال دم مشکی بوده است. مالکیت این اسب در اختیار فدراسیون سوارکاری بوده و سالانه به گنبدکاووس و همدان جهت کشش ارسال میشده. از این سیلمی تولیدات زیادی شد که نسل بعدی اسب ترکمن ایران را ساختند.

سیلمی-اسب-اخال-تکه-وارداتی-اربنت

اسب-اخال-تکه-وارداتی-اربنت

از پسران اربنت سیلمی سمند و یوزپلنگ از تولیدات فدراسیون سوارکاری و تولیداتی که درسالهای ارسال به گنبدکاووس داشته در کورس و پرش مورد استفاده قرار گرفتند.

معروفترین دختر سیلمی آخال تکه اربنت مادیان توران کره اربنت و صنم میباشد که مادر سه سیلمی آخال تکه

سیلمی آخال تکه ارشک از دلدل

سیلمی آخال تکه آمیگو از شمشیر و

سیلمی آخال تکه یلقوش از طلاقوش میباشد

در زیر تعدادی از تولیدات اربنت را ذکر میکنیم:

سیلمی بتو کره اربنت و صنم . برادر تنی مادیان توران

مادیان ایران گل که سالها در میادین پرش مقامدار بود.

مادیان طلیعه قره تپه مادر سیلمی آخال تکه طاقان

مادیان گل تاتارعلیا

مادیان گل آق بند که مادر سیلمی های اورال از سیلمی ترکمن یموت گل اهو, ایلیاد از سیلمی آخال تکه طاقان و رزان از سیلمی آخال تکه طلاقوش میباشد

جهت مشاوره در زمینه تولید و خرید اسب ترکمن آخال تکه و یموت در تماس باشید 09124608266

09124608266