نمونه قرارداد خرید و فروش اسب

خرید اسب خارجی پرشی کی دبلیو (1)

نمونه قرارداد خرید و فروش اسب

در اینجا آمده است:

قرارداد خرید اسب

این توافقنامه (“قرارداد”) در [درج تاریخ] توسط و بین [نام و آدرس خریدار] (“خریدار”) و [نام و آدرس فروشنده را وارد کنید] (“فروشنده”) منعقد و منعقد شده است.
توضیحات اسب. فروشنده موافقت می کند که اسب زیر را بفروشد و خریدار با خرید اسب زیر (“اسب”):

نام: [نام را وارد کنید]
نژاد: [نژاد را وارد کنید]
سن: [درج سن]
جنسیت: [جنسیت را وارد کنید]
رنگ: [درج رنگ]
علامت گذاری: [درج علامت گذاری]

قیمت خرید اسب. قیمت خرید اسب [قیمت خرید را وارد کنید] (“قیمت خرید”) است.

پرداخت. خریدار موافقت می کند که قیمت خرید را به روش زیر به فروشنده بپردازد:

آ. [درج مبلغ پرداختی] پس از اجرای این قرارداد؛
ب [درج مبلغ پرداخت] هنگام تحویل اسب به خریدار؛
ج. [درج مبلغ پرداختی] پس از اتمام یک آزمایش دامپزشکی رضایت بخش خریدار.

تحویل. فروشنده موافقت می کند که اسب را در مکان زیر به خریدار تحویل دهد: [درج محل تحویل اسب و تاریخ]

ضمانت های فروشنده. فروشنده نشان می دهد و به خریدار تضمین می کند که:

آ. فروشنده مالک قانونی اسب است.
ب اسب آزاد است و از هر گونه حق التزام و تعهدی پاک است.
ج. اسب در سلامتی و سلامت خوب است و هیچ مشکل پزشکی یا رفتاری شناخته شده ای ندارد.
د اسب با هیچ ماده یا داروی غیرقانونی درمان نشده است.
ه. فروشنده هیچ گونه اطلاعات مادی در مورد اسب را از خریدار مخفی نکرده است.

بررسی خریدار از اسب. خریدار این حق را دارد که قبل از اتمام فروش، از دامپزشکی به انتخاب خود بخواهد که اسب را بررسی کند. اگر دامپزشک تشخیص دهد که اسب از سلامت و سلامت خوبی برخوردار نیست، خریدار ممکن است:

آ. اسب را رد کنید و تمام مبالغ پرداخت شده به فروشنده تحت این توافقنامه را بازپرداخت کامل دریافت کنید. یا
ب اسب را با کاهش قیمت خرید بپذیرید تا با حسن نیت توسط خریدار و فروشنده مذاکره شود.

خطر از دست دادن. پس از تحویل اسب به خریدار، خطر از بین رفتن یا آسیب رسیدن به اسب به خریدار منتقل می شود.

قانون حاکم. این موافقتنامه باید بر اساس قوانین ایران [درج دولت قانون حاکم] اداره و تفسیر شود.

کل موارد. این توافقنامه کل توافق بین طرفین را تشکیل می دهد و جایگزین کلیه مذاکرات، تفاهمات و توافقات قبلی بین آنها اعم از کتبی یا شفاهی است.

. این موافقتنامه در دو نسخه که هر یک از آنها اصلی تلقی می شود، اما همه آنها با هم یک سند واحد را تشکیل می دهند.

به گواهی موارد فوق، طرفین این توافقنامه را از تاریخ نوشته شده در بالا اجرا کرده اند.
خریدار: [درج امضای خریدار و نام چاپ شده]
فروشنده: [درج امضای فروشنده و نام چاپ شده]
شاهد : [درج امضای شتهد و نام چاپ شده]

جهت مشاوره خرید اسب در تماس باشید 09124608266

09124608266