کتاب و انتشارات

کتاب-اصطبل-اسب-و-طراحی-باشگاههای-سوارکاری

این کتاب در 600 صفحه به بررسی طراحی و ساخت اصطبل اسب و باشگاههای سوارکاری میپردازد.

این کتاب توسط امیرحسین قاسمی ترجمه شده و در دسترس میباشد.

09124608266