اسب سیلمی ترکمن آخال تکه ارشک

اسب آخال تکه اسب سیلمی ترکمن ارشک

اسب سیلمی ترکمن  آخال تکه  ارشک کره دلدل و توران (اربنت+صنم) تولید خانم لوییز فیروز که در زمان آبستنی توران واگذار شد.اولین کره و درشت ترین سیلمی دلدل از نظر تیپ و نسل مادری قوی کره سیلمی اخال تکه اربنت است. ارشک در اختیار بنیاد بود و تولیدات اندکی داشت تا زمانی که توسط امیرحسین قاسمی در سن 19 سالگی به چرخه تولید برگشت و تعدادی تولید داشت. از نظر اماری سیلمی ارشک با تعداد حدود 10 کره که همه موفق هستند در ورزش و تولید با دیگر کره های سیلمی دلدل با حدود 20 فصل کشش تولیدات موفق زیادی نداشتند.

تولیدات اندک اسب اخال تکه ترکمن ارشک در کورس و پرش و مسابقات زیبایی اسب ترکمن شرکت داشتند و مقام های کسب کردند و دختران ارشک در نسل بعد با سیلمی آراد کره آریا نسل بعدی را ساختند.

از این سیلمی آخال تکه تعداد بسیار کمی کره بجا مانده است.

سیلمی اخال تکه برمک کره ارشک و بهارگل از گل آهو به رنگ کهر موفق در پرش

و سیلمی آخال تکه بالاخان به رنگ سمند طلایی (dun) تنها کره سیلمی ارشک به این رنگ است, سیلمی اخال تکه بالاخان از مادری با سیلمی آراج برادر هستند و جهت تولید اسب آخال تکه به رنگ سمند و طلایی استفاده میشوند . به مالکیت امیرحسین قاسمی جهت کشش و اسپرم 09124608266

سیلمی اخال تکه بنام اردین به رنگ کرنگ طلایی با مادری از نسل شتاب و ارلی و آهو قرق نیز تولیدات موفقی داشته است.

سیلمی اخال تکه یاشگین از مادر یاقوت 5 کره اسب سیلمی یموت گل اهو نیز و قدرت یموت و سر و گردن فرم اخال تکه زیبایی دارد.

نریان آخال تکه بنام اهورا کره ارشک و مهربان از گل اهو به رنگ کرنگ

نریان آخال تکه بنام شهراد کره ارشک و نفس از حیدربابا به رنگ کهر. زیباترین و درشت ترین کره سیلمی ارشک

[foogallery id=”3919″]

09124608266