,

سیلمی عرب دوسر خارجی ارشان کنز ARSHAN KANZ

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

سیلمی عرب دوسر خارجی ارشان کنز ARSHAN KANZ

مشاوره خرید اسب عرب و تولید اسب عرب وارداتی 09124608266

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🏅پدر : کنز الناصر ( جاستیس – فتون الشقب)

❌مادر : الفارا کی ای ( کیوآرمارک )

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

☀️متولد سال 2016

⭕دارای خط خونی فوق العاده عالی: (مگنوم سایکی و العدید الشقب – مروان الشقبکیوآرمارکاکسترن – اکالیپتوس و …)

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🏆عنوان دار مقام های متعدد در مسابقات زیبایی ایران🏆

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🌍مستقر در: استان زنجان.مزرعه ی قائمی استاد

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

↩به مالکیت جناب مهندس قائمی

09124608266